Samfunnsansvar

HelpAdvisor ønsker å forbedre livskvaliteten til de ansatte og deres familier, samt hjelpere, brukere, lokalsamfunnet og samfunnet som helhet.

Ansatte:

Vi har full likestilling.|

Hjelpere:

HelpAdvisor ønsker å gi hjelpere et godt økonomisk utkomme og la de utnytte sine ferdigheter og talenter, enten på heltid eller deltid. Vi vil gi hjelpere jevnlig tilbakemelding slik at de kan bli bedre.

Brukere:

HelpAdvisors mål er å gi brukerne tilgang til de beste hjelperne, til riktig pris og på den måten gjøre livet litt enklere.

Samfunnet:

HelpAdvisor forurenser ikke. Tvert i mot, ved at vi forenkler prosesser og tillater online tjenester reduserer vi behovet for transport mellom hjelper og bruker. HelpAdvisor skal betale sin rettmessige skatt (med glede).