Finn en hjelper

HelpAdvisor er en del av nettverksøkonomien - det vil si at verdien øker med antall personer som er med. For hver person du rekrutterer, enten som en hjelper eller bruker, vil du hjelpe alle. Derfor vil vi at du skal fortelle vennene dine, og familie og kolleger, enten ved å sende en e-post til dem, dele info om oss på Facebook, Instagram og andre sosiale medier eller på andre måter.

Her er et forslag til tekst. :

Hello. I have started using HelpAdvisor and I think they may be useful to you too. Click on this link www.helpadvisor.com and search for good helpers or register if you want to become a helper.